Privacy Verklaring

Wij informeren jou hierbij graag over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”) wanneer jij onze website bezoekt, onze klant of leverancier bent, of als je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Voor meer informatie kun je ons bereiken via de contactgegevens onderaan dit statement.

Dit Privacy statement is van toepassing op Recruition B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59123508, hierna aangeduid met “wij”. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld als je die aan ons (hebt) verstrekt. Het kan om de volgende gegevens gaan:

 • naam;
 • (zakelijke) contactgegevens;
 • functie;
 • lees- en klikgedrag op de website of van onze nieuwsbrieven.

Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen: 

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren of tot stand laten komen van onze overeenkomsten, bijvoorbeeld voor:
 • het opstellen van offertes en facturen;
 • het sturen van uitnodiging om gebruik te kunnen maken van onze software.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
  • het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening, waaronder het afhandelen van klachten;
  • het voeren of afhandelen van geschillen;
  • het beveiligen en beheren van onze systemen;
  • het gebruiken van de gegevens voor marketingdoeleinden.

Neem gerust contact met ons op om meer informatie te ontvangen over de belangenafweging die wij hebben gemaakt.

 • Noodzakelijk ter nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals:
  • het nakomen van fiscale wetgeving bij het verwerken en bewaren van facturen. 
 • Toestemming

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kan je jouw toestemming altijd weer intrekken. Neem hiervoor  contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. 

Als je bepaalde informatie niet aan ons verstrekt (ondanks een verzoek daartoe) of als je jouw toestemming intrekt, kunnen wij (een van) de overeenkomsten die wij met jou zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren of kunnen wij mogelijk niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wij informeren je vanzelfsprekend als dat het geval is.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vindt slechts plaats als dat wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als je daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, als het noodzakelijk is om te voldoen aan een specifieke wettelijke plicht of bij de verwerking in het kader van een geschil.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen. Dit zal altijd plaatsvinden in overeenstemming met dit statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wij maken gebruik van de volgende partijen:

 • ondersteunende IT-dienstverleners, zoals een hostingdienst clouddienst voor opslag van data;
 • ondersteunde dienstverlener voor het versturen van marketingberichten en optimaliseren van de website;
 • overheidsinstanties die daar het recht en de bevoegdheid voor hebben;
 • externe adviseurs (o.a. fiscaal & juridisch).

We kiezen ervoor om categorieën ontvangers te benoemen in plaats van individuele bedrijfsnamen om te voorkomen dat dit statement vaak moet worden aangepast. Neem voor meer informatie over de identiteit van de ontvangers van persoonsgegevens contact met ons op.

Hoe gaan wij om met de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen buiten de EER?

Persoonsgegevens worden door ons en onze verwerkers voornamelijk verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het is echter mogelijk dat jouw persoonsgegevens in landen buiten de EER worden verwerkt. Als wij persoonsgegevens doorgeven aan landen of partijen buiten de EER waar geen adequaatheidsbesluit voor van toepassing is, dan nemen wij andere passende beschermingsmaatregelen, zoals het sluiten van Standard Contractual Clauses.

Vanwege continue ontwikkelingen ten aanzien van het juridisch kader voor internationale doorgifte, kan het zijn dat de maatregelen die ontvangers nemen aan wijzigingen onderhevig zijn. Wij verwijzen daarom voor de actuele informatie van de getroffen beschermingsmaatregelen naar de privacy verklaringen van deze ontvangers zelf. Google is bijvoorbeeld gecertificeerd voor het EU-U.S. Data Privacy Framework, maar zekerheidshaleve verwijzen we voor de beschermingsmaatregelen ook naar: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=nl&fg=1.

Voor meer informatie over de doorgiftes van persoonsgegevens buiten de EER en bijbehorende maatregelen, kan je uiteraard ook contact met ons opnemen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Bij het vaststellen van onze bewaartermijnen weegt het volgende mee:

 • omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens; 
 • het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens; 
 • de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de mogelijkheden om deze doeleinden op een andere manier te realiseren;
 • de geldende wettelijke voorschriften.

Dit betekent dat wij in ieder geval jouw gegevens voor zeven jaar bewaren als dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht. 

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens langer bewaren dan de hierboven weergegeven termijn, bijvoorbeeld als wij de gegevens langer nodig hebben vanwege een geschil of als de gegevens in het kader van beveiligingsmaatregelen in een back-up zijn opgenomen. 

Welke rechten heb je op grond van de AVG?

Je hebt een aantal rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens die je in bepaalde gevallen kunt gebruiken. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie: om de gegevens te laten wijzigen of aanvullen als blijkt dat de gegevens die wij van jou hebben onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op vergetelheid: in bepaalde gevallen kan je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: in bepaalde gevallen kan je ons verzoeken om jouw gegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: als wij jouw gegevens op basis van een  gerechtvaardigd belang verwerken, kan je bezwaar maken tegen deze verwerking.

Een verzoek kan schriftelijk, per e-mail of per post, worden ingediend via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij kunnen hierbij aanvullende informatie vragen om jouw identiteit vast te stellen. De verzoeken worden normaal gesproken binnen één maand na ontvangst door ons behandeld.

Meer informatie over de reikwijdte en/of uitoefening van bovenstaande rechten kan je terugvinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen. Uiteraard kan je hiervoor ook contact met ons opnemen. 

Wat te doen als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan?

Als je een klacht hebt of een andere vraag over de manier waarop wij met jouw privacy omgaan, kan je contact met ons opnemen. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk relevante informatie over jouw klacht of vraag met ons te delen. 

Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op de klacht en zullen ons uiterste best doen om tot een oplossing te komen. Mocht je toch niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht, dan kan je hierover contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens of de autoriteit van het land (binnen de EER) waar je verblijft, jouw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk op de AVG is begaan) en eventueel daar een klacht indienen.

Hoe komt je in contact met ons?

Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen of om meer informatie over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:

E-mail:

contact@recruition.nl

Post:

Recruition B.V.

Dorpsstraat 1

5453 JS Langenboom

Aanpassingen

Wij kunnen dit statement van tijd tot tijd wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij jou uiteraard voorafgaand informeren.

Dit Privacy statement is voor het laatst bijgewerkt in december 2023.