Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Recruition: Recruition B.V., gevestigd aan de Dorpsstraat 1, 5453 JS, te Langenboom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59123508.

1.2. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met Recruition teneinde de Dienst te kunnen gebruiken.

1.3. Medewerker: een medewerker van Opdrachtgever welke gebruik maakt van de Dienst middels het Online Portaal van Opdrachtgever.

1.4. Werkzoekende: eenieder die zich bij het elektronische registratieproces op de Website als Werkzoekende heeft ingeschreven.

1.5. Dienst: de Dienst zoals beschreven op de Website en/of in de offerte, waaronder - maar niet beperkt tot - het ter beschikking stellen van een softwaresysteem, middels het Online Portaal, welke online recruitment mogelijkheden biedt aan Opdrachtgever.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Recruition en Opdrachtgever, waarbij Recruition Opdrachtgever in staat stelt gebruik te maken van de Dienst.

1.7. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.8. Partij: iedere partij bij een Overeenkomst.

1.9. Website: alle webpagina’s die zich binnen het domein www.recruition.nl bevinden.

1.10. Online Portaal: besloten ruimte op de Website die aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld na registratie en die na het invoeren van de persoonlijke gebruikersnaam en het wachtwoord toegankelijk is.

1.11. Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee Opdrachtgever zich op de Website kan identificeren.

1.12. Content: alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Recruition of van de Opdrachtgever zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, cv’s, vacatures, berichten, foto’s, moderaties, illustraties, blogs en video- en geluidsfragmenten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Recruition en Opdrachtgever.

2.2. Eventuele door Opdrachtgever aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Recruition daar schriftelijk uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

 

Artikel 3. Totstandkoming

3.1. Opdrachtgever aanvaardt de offerte door het ondertekenen daarvan. In de door Recruition opgestelde offerte wordt aangegeven wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Bovendien is het mogelijk dat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via het Online Portaal. Op de Website staat dan aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat een schriftelijke aanvaarding van de offerte, of een elektronische bestelling middels de Website, Recruition heeft bereikt.

3.3. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Recruition, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3.4. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

3.5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Recruition.

 

Artikel 4. Uitvoering van de dienst

4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Recruition zo spoedig mogelijk  starten met de configuratie van de Dienst conform de offerte dan wel elektronische bestelling. Recruition spant zich in dat de Dienst naar beste kunnen wordt geconfigureerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2. Opdrachtgever is verplicht om een tijdige en juiste configuratie van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Recruition aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie en configuratie van de Dienst, tijdig aan Recruition beschikbaar worden gesteld.

4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Recruition het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Recruition aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Recruition worden verstrekt.

4.5. Recruition heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Recruition niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2. Alle prijzen op de Website, brochures, offertes en andere materialen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3. Opdrachtgever is voor het gebruik van de Diensten aan Recruition de vergoeding verschuldigd die op de Website en/of betreffende schriftelijke offerte wordt aangegeven. Alle facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van Recruition.

5.4. Recruition kan verlangen dat de Dienst vooraf middels automatische incasso moet worden voldaan. Opdrachtgever dient Recruition hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Recruition gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

5.5. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Recruition het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Recruition.

5.7. Indien de betaling 30 dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever nog niet is voldaan, dan heeft Recruition de bevoegdheid om het Online Portaal van Opdrachtgever en andere diensten dan wel overeenkomsten die bij Recruition zijn afgesloten (al dan niet tijdelijk) te blokkeren.

5.8. Het is Recruition toegestaan de prijzen jaarlijks met maximaal 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

5.9. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.11. In bovenstaande gevallen heeft Recruition voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 6. Duur en Beëindiging

6.1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft wordt deze geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Online Portaal tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

6.2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Recruition het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Recruition op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

6.3. Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is deze Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.

 

Artikel 7. Proefperiode

7.1. Het is mogelijk dat Recruition de Dienst vrijblijvend ter beschikking stelt aan (potentiele) Opdrachtgevers in de vorm van een demo account voor een proefperiode 1 maand.

7.2. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tijdens de in artikel 7.1 genoemde periode, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

 

Artikel 8. Registratie

8.1. Om de Dienst volledig te kunnen gebruiken, dienen de overeenkomstige Diensten afgenomen te zijn en de registratie, zoals omschreven in artikel 8.2, doorgevoerd te zijn. 

8.2. Opdrachtgever kan zich registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier geheel in te vullen en te verzenden. Na ontvangst van de registratieaanvraag neemt Recruition contact op met Opdrachtgever ter verificatie van de aanvraag. Indien de aanvraag correct is, dit ter beoordeling van Recruition, maakt Recruition een gebruikersnaam en random wachtwoord aan, welke naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mail adres wordt verstuurd.

8.3. Opdrachtgever is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig deze algemene voorwaarden te handelen.

8.4. Recruition verstrekt de inloggegevens alleen aan Opdrachtgever of Medewerker, in beginsel per e-mail.

8.5. Recruition mag er van uitgaan dat wanneer er op de Website wordt ingelogd in het Online Portaal, deze handeling door de Opdrachtgever geschiedt die zich heeft ingeschreven.

8.6. Opdrachtgever weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Opdrachtgever wordt aangeraden zijn Inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij zijn Inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan.

8.7. Mocht Recruition om wat voor reden dan ook schade leiden ten gevolge van het door de Opdrachtgever aan derden verstrekken van zijn Inloggegevens, dan is Opdrachtgever daarvoor ten volle aansprakelijk.

8.8. Opdrachtgever dient Recruition op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever weet of een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Recruition heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

 

Artikel 9. Voorwaarden van de dienst

9.1. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.

9.2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uploaden, bewaren, opslaan en archiveren van de Content. Recruition bewaart Content niet langer dan noodzakelijk is voor een volledige levering van de Dienst.

9.3. Opdrachtgever dient haar wederpartijen die gebruik maken van de Dienst minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Recruition Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Dienst(en). Recruition kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

9.4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de Content. Recruition heeft geen kennis van de inhoud van de Content. Mocht Content, die met gebruik van de Dienst worden geüpload, onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt Opdrachtgever daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Opdrachtgever vrijwaart Recruition voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever met gebruik van de Dienst geüploade Content onrechtmatig is.

9.5. Mocht Recruition een redelijk vermoeden hebben van - dan wel tot het besef komen dat - de Content, die Opdrachtgever naar de Dienst heeft geüpload, onrechtmatig is, dan kan Recruition direct handelen om de toegang tot de Dienst te blokkeren. In geen geval zal Recruition aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

9.6. Opdrachtgever en haar Medewerkers zullen zich opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van de Dienst, die van Opdrachtgever en haar Medewerkers mogen worden verwacht.

9.7. Indien Opdrachtgever dan wel haar Medewerkers in strijd handelen met deze Algemene Voorwaarden, dan wel de Gebruiksvoorwaarden, heeft Recruition het recht de toegang tot de Dienst te ontzeggen.

9.8. De door Recruition ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Resellers

10.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van diensten van Recruition door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

10.2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Recruition  overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Recruition is.

10.3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Recruition.

10.4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Recruition Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Dienst(en). Recruition kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

10.5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Recruition.

10.6. Recruition zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Recruition een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

10.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Recruition te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Recruition voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van Diensten van Recruition.

10.8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Recruition dan wel die van haar toeleveranciers.

10.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Recruition het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

 

Artikel 11. Bescherming en Persoonsgegevens

11.1. Het is Opdrachtgever zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst, als na afloop daarvan, niet toegestaan om tegen betaling dan wel om niet, persoonsgegevens van Werkzoekenden te verstrekken aan derden dan wel deze persoonsgegevens openbaar te maken. Alleen met schriftelijke toestemming van Recruition kan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van dit verbod worden vrijgesteld.

11.2. In geval van overtreding van het in artikel 11.1 bepaalde zal Opdrachtgever aan Recruition een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge; tienduizend euro) per geconstateerde overtreding verschuldigd zijn zonder dat ingebrekestelling is vereist, alsmede zal Opdrachtgever aan Recruition een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,-- (zegge; vijftienhonderd euro) verschuldigd zijn voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Recruition tot het vorderen van (volledige) schadevergoeding.

11.3. Opdrachtgever verklaart dat de omgang met- en het gebruik van - de persoonsgegevens van Werkzoekenden door Opdrachtgever zal voldoen aan de Nederlandse wetgeving  en in het bijzonder aan de vereisten uit de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Recruition voor alle aanspraken van derden (waaronder toezichthouders, zoals OPTA en CBP) betreffende het niet-naleven van verplichtingen door Opdrachtgever of haar Medewerkers voortvloeiend uit, of verband houdend met, het gebruik van de Dienst en de verkregen persoonsgegevens van Werkzoekenden.

 

Artikel 12. Verwerking Persoonsgegevens

12.1. Indien Opdrachtgever en/of Medewerker persoonsgegevens invoeren via de Dienst, vallen zowel Opdrachtgever als Recruition onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever de 'verantwoordelijke' vormt en Recruition de 'bewerker'.

12.2. Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een Overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel Recruition uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen 'bewerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een Overeenkomst in de zin van de Wbp.

12.3. Recruition zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Dienst of infrastructuur van Recruition bevinden.

12.4. Recruition staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Recruition, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever.

12.5. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de Dienst van Recruition.

12.6. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in Dienst van Recruition dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Recruition daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom van Recruition

13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur van de Dienst, waaronder de Website, berusten uitsluitend bij Recruition of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

13.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.

13.3. Het is Recruition toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Recruition door middel van technische bescherming de programmatuur van Recruition heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom van opdrachtgever

14.1. Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar geplaatste Content op geen enkele wijze inbreuk maakt op enige aan derden toekomende rechten, waaronder begrepen rechten van intellectueel eigendom en vrijwaart Recruition tegen alle aanspraken van derden die gegrond zijn op de (veronderstelde) onrechtmatigheid daarvan.

14.2. Recruition staat ervoor in dat de diensten en de wijze waarop die verricht worden geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief - maar niet beperkt tot - rechten van intellectuele eigendom en vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Indien aanspraken van derden gevolgen hebben voor de door Recruition te leveren diensten, zal Recruition op eigen kosten van de betrokken derden het recht bedingen de diensten te blijven verrichten zoals overeengekomen met Opdrachtgever.

14.3. Opdrachtgever geeft Recruition kosteloos een eeuwigdurende, niet-exclusieve en overdraagbare licentie om alle door Opdrachtgever aan de systemen van Recruition aangeleverde Content te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Recruition geschikt geachte manier

14.4. Opdrachtgever geeft Recruition hierbij toestemming om de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever geleverde Content  te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden, mits de Opdrachtgever vooraf per geval geïnformeerd wordt over dergelijk gebruik en Opdrachtgever de toestemming in individuele gevallen naar volledige eigen discretie kan weigeren.

 

Artikel 15. Updates en beveiliging

15.1. Recruition heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Recruition is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Dienst.

15.2. Recruition maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie op de Website.

 

Artikel 16. Onderhoud

16.1. Recruition behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Recruition.

16.2. Deze buitengebruikstelling tracht Recruition zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Opdrachtgever en haar Gebruikers op zal treden.

16.3. Recruition zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Opdrachtgever.

 

Artikel 17. Helpdesk

17.1. Aan Opdrachtgever wordt op de Website informatie verstrekt ten aanzien van het gebruik van de Dienst.

17.2. Opdrachtgever kan op een door Recruition aangegeven wijze storingen en vragen melden. Recruition zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

 

Artikel 18. Overmacht

18.1. Recruition kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Recruition ligt, de redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

18.2. Onder deze omstandigheden kan worden verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en tekortkomingen door partijen van wie Recruition in haar dienstverlening afhankelijk is. In geval van overmacht kan de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

18.3. De in dit artikel genoemde gevallen zijn uitdrukkelijk slechts voorbeelden en doen op geen enkele wijze afbreuk aan een beroep op overmacht op grond van andere omstandigheden die niet aan Recruition zijn toe te rekenen.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1. Recruition is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Opdrachtgever of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van Content, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade. Opdrachtgever dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een back-up van haar Content.

19.2. De aansprakelijkheid van Recruition jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot een maximum van € 2500,- exclusief BTW.

19.3. Opdrachtgever vrijwaart Recruition voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

19.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Recruition.

 

Artikel 20. Wijziging van deze voorwaarden

20.1. Recruition behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Recruition of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 21. Slotbepalingen

21.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

21.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Eindhoven.

21.4. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot het zelfde strekt als de oude bepaling.

21.5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax en de Dienst, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax/Dienst voldoende vaststaat.

21.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.